430.000 € voor bescherming kwetsbare dier- en plantsoorten

Door Bart Nevens op 26 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Water
Bart Nevens

De provincie Vlaams-Brabant en Natuurpunt werken reeds geruimde tijd samen in de strijd tegen de biodiversiteitscrisis. Beide partners breien daar een vervolg aan en voeren samen projecten uit om te vermijden dat kwetsbare dier- en plantensoorten als de watersnip, blauwe knoop of bepaalde wilde rozensoorten uitsterven.

Wereldwijd gaat bijna de helft van de insectensoorten achteruit, ruim een derde dreigt uit te sterven. Aangezien ze aan de basis van het voedselsysteem staan, dreigt ook een groot deel van de bovenbouw in te storten. Gaat het slecht met insecten, dan verdwijnen ook vogelsoorten als de boerenzwaluw of de grauwe klauwier. In Achter Schoonhoven, een natuurgebied in Aarschot, kon de blauwe knoop, een waardevolle nectarplant die in de provincie erg bedreigd is, sterk uitgebreid worden. Grote groepen wilde bestuivers vinden er ondertussen opnieuw hun weg naar het perceel. Deze zijn van groot belang voor de landbouw en de biodiversiteit.

Gericht beheer

Dankzij de duurzame biodiversiteitsprojecten en de financiële ondersteuning hierbij door de provincie Vlaams-Brabant konden de voorbije 2 jaren gerichte acties ondernomen worden om leefgebied te herstellen voor deze en andere kwetsbare planten en dieren. “Sloten en poelen werden geruimd, graslandjes zorgvuldig gemaaid, woekerende exotische planten verwijderd. Door zo’n gerichte beheersacties krijgen de vaak erg kleine overblijvende populaties van ‘provinciaal prioritaire soorten’ of ‘koesterburen’ opnieuw kansen. Waar nodig of mogelijk werden populaties aangevuld met herintroducties. Doordat deze soorten vaak nog slechts voorkomen op sterk geïsoleerde plekken en genetisch verarmd zijn, dreigen ze zonder zo’n gerichte éénmalige actie te verdwijnen”, zegt Bart als gedeputeerde voor leefmilieu.

Zo werd in meerdere valleigebieden in Hoegaarden en Glabbeek werd alles voorbereid voor de terugkeer van de grauwe klauwier: het landschap met haagkanten en struwelen werd er hersteld zodat de vogel er zich opnieuw thuis kan voelen. Vlak voor de aankomst van de klauwieren worden kleine stukken gemaaid, zodat ze hun prooien gemakkelijk kunnen vinden. Om de watersnip terug te krijgen worden na herstel van de waterhuishouding van moerassen stroken gemaaid waar ze voedsel kunnen zoeken.

Herintrouctie van soorten

Exemplaren van relictpopulaties van de veldkrekel in Kessel-Lo en Overijse werden samengebracht in een éénmalig kweekprogramma en zullen daarna vrijgelaten worden in ondertussen ingerichte natuurgebieden.
Van verschillende sterk bedreigde planten werd zaad ingezameld voor herintroducties, waarvan ook een deel ingevroren wordt veiliggesteld in de zadenbank van de Plantentuin van Meise.
Zo werd spits havikskruid geherintroduceerd in twee natuurgebieden en een relictpopulatie veiliggesteld in Zoutleeuw en Kortenaken. Van wilde rozen uit Geetbets werden ruim 300 stuks van verschillende zeldzame soorten opgekweekt uit streekeigen zaad. Van beemdkroon werd in Tienen een relictpopulatie veiliggesteld door opgekweekte plantjes te introduceren in een nabijgelegen natuurgebied en werd detailbeheer uitgevoerd in Hoegaarden.

Nieuwe projecten

"Natuurgebieden zijn steeds vaker de laatste bolwerken voor soorten, van waaruit de rest van het landschap tot leven wordt gewekt", zegt Bart. "Al deze maatregelen moeten uiteindelijk leiden tot grote, met elkaar verbonden en zelfredzame populaties van deze soorten in de provincie. Daar zetten we dan ook de nodige budgetten tegenover. In totaal gaat het om zo'n 430.000 euro, verspreid over 15 projecten. Een groot bedrag, vandaar dat we het zeer gericht inzetten op concrete projecten die onze natuur ook effectief sterken zullen maken."

"Ook voor de omwonenden zijn de provinciale investeringen in natuur van groot belang. Denk maar aan het opvangen van de gevolgen van de klimaatverandering: overstromingen, droogte en hitte. De Demervallei is daarvan een sprekend voorbeeld: opvanggebieden voor overtollig water en de drinkwatervoorziening kunnen er gerealiseerd worden dankzij de beschermde natuurgebieden."
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is