Interview Natuurpunt: “Ik wil werk maken van méér natuur”

Door Bart Nevens op 25 juni 2019, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Natuur, Water
Natuurpunt interview Bart Nevens

Als gedeputeerde bevoegd voor onder meer Leefmilieu en Waterlopen maakte Bart van bij zijn aantreden zijn ambities duidelijk: “Ik wil meer natuur realiseren. Concrete projecten op het terrein, daar ga ik voor”, klonk het resoluut bij zijn aantreden. Natuurpunt had een gesprek met de eerste gedeputeerde, het interview kan je hieronder lezen!

Bart Nevens, vanwaar de keuze voor deze bevoegdheidsdomeinen?

“Natuur en milieu zitten me in de genen. Van jongs af aan, ik zat bij de scouts, ontdekte ik de natuur en die leerde ik telkens opnieuw meer waarderen. In mijn politieke carrière had ik het voorrecht om in Kortenberg schepen van Milieu te kunnen zijn en binnen het Vlaams Parlement was ik de eerste ondervoorzitter van de commissie Leefmilieu. Als inwoner van de Vlaamse Rand zette ik me er dan natuurlijk ook in voor natuur en milieu in onze regio. De overstap naar de provincie is dus een logische stap in mijn politieke leven, waarbij ik de ervaring die ik kon opdoen ten volle wil benutten.”

Welke speerpunten mogen we verwachten in uw beleid?

“Met deze nieuwe meerderheid willen we het duurzame beleid doorheen al onze bevoegdheden doortrekken. We blijven ons inzetten voor een klimaatneutrale provincie, maar die doelstelling kunnen we alleen halen als we dit op zoveel mogelijk vlakken doen. Dat doen we op twee manieren: enerzijds door de klimaatmitigatie, de klimaatverandering trachten tegen te gaan, en anderzijds door klimaatadaptatie: hoe kunnen we onze natuur zoveel mogelijk versterken en ondersteunen? Uiteraard ligt deze invalshoek bij leefmilieuprojecten voor de hand, maar ook binnen mobiliteitsprojecten of toerisme willen we die lijn doortrekken en onze natuur een duwtje in de rug geven. Dat is één van de rode draden die we doorheen ons beleid zullen weven.”

Welke rode draden zijn er dan nog?

“Specifiek rond natuurbeleid en biodiversiteit wil ik als gedeputeerde een totaalbeleid voeren. Daarmee bedoel ik dat we naar een evenwichtige synergie van natuur, waterhuishouding en beleving moeten streven. Beleving zorgt er immers voor dat de afstand met de natuur verkleint, waardoor we het draagvlak alleen maar kunnen vergroten. Onbekend maakt immers onbemind. Naast de ondersteuning voor de natuur moeten we daar zeker verder op blijven inzetten.”

“Hét speerpunt van het beleid dat ik wil uitrollen is het creëren van nieuwe natuur. Op plaatsen waar vandaag nog geen natuur of geen waardevolle natuur is, moeten we kunnen bekijken wat de mogelijkheden zijn om er aan natuurcreatie te doen. Door op zoek te gaan naar nieuwe gebieden kunnen we er onze biodiversiteit mee versterken en kunnen we ons steentje bijdragen in de strijd tegen de klimaatverandering. Dat impliceert echter niet dat we plots over enorme budgetten beschikken, maar via het doelgericht aankopen van gronden wil ik de groen-blauwe netwerken verder verstevigen. Percelen die vandaag nog geen natuur zijn, maar waar we die natuur gaan creëren.  Dáár wil ik op inzetten: dat het belastinggeld zo veel mogelijk naar effectieve realisaties op het terrein gaat en niet blijft hangen in structuren. Kleinere projecten, waarbij we de biodiversiteit ondersteunen, zullen vanzelfsprekend nog steeds deel uitmaken van het provinciale beleid, maar daarnaast moeten we ook out of the box proberen denken en het draagvlak voor de natuur zo breed mogelijk maken.”

Out of the box denken, hoe ziet u dat juist?

“Kennis draagt bij tot een beter begrip. Dat geldt ook voor de natuur. Wetenschappelijke kennis vergaren is daarbij een belangrijk element. Daarmee moeten we nog meer aan de slag. Die kennis op een laagdrempelige manier ingang laten vinden bij het bredere publiek is daarbij één element. Daarnaast moeten we die kennis aanwenden om onze natuur robuuster te maken en gericht in te grijpen. Dáár wil ik werk van maken: meer concrete realisaties op het terrein!”

We moeten verder moeten durven gaan dan de traditionelere en intussen ingeburgerde ingrepen zoals, met alle respect en ik wil het zeker niet terugschroeven, de bloemenweide met het bijhorende bijenhotel. We moeten nieuwe horizonten durven verkennen en bekijken hoe we samen met de verschillende partners zoals de lokale besturen, maar zeker en vast ook de landbouwers, elkaar kunnen versterken zodat de natuur er beter van wordt.”

Aan welke maatregelen denkt u dan zoal?

“Vandaag zien we dat er heel wat vraag is naar bijvoorbeeld nieuwe bossen. Het aanplanten van de bomen vormt geen probleem, maar vaak knelt het schoentje elders: waar ga je die bomen zetten? Als gedeputeerde wil ik daarom een beleid uitstippelen om ook effectief die bossen mogelijk te kunnen maken. Het is belangrijk dat we daarbij ook de bedrijfswereld , als investeerder en ondersteuner, mee kunnen betrekken in dat verhaal.”

“Ook wat de klimaatverandering betreft moeten we verder durven kijken. De opwarming van de aarde stopt immers niet aan de provinciegrens. Vanuit mijn bevoegdheid ‘Noord-Zuid’ wil ik dan ook werk maken van meer bossen en meer natuur in het zuiden, waarmee we eveneens CO2 uit de lucht filteren. Wie vandaag bijvoorbeeld geld stort om de milieu impact van zijn of haar vliegreis te compenseren weet vaak niet waar dat concreet naar toe gaat. Wel, ik wil daar partners voor rond de tafel brengen om daar verandering in te brengen.”

Het project “Robuuste Valleisystemen voor versterking biodiversiteit en klimaatbuffering” wordt nu afgerond. Welke plaats zullen valleisystemen innemen in uw beleid?

“De groen-blauwe netwerken zijn van cruciaal belang. Ze bieden niet alleen een houvast voor onze natuur, maar zijn een onmisbare schakel in de strijd tegen de verdere verdroging. Door onze valleien effectief opnieuw te laten functioneren als plaatsen waar we water opvangen, het bufferen en zijn gang laten gaan spelen we in op een aantal noden en problemen zoals droogte en wateroverlast. Het is daarbij van belang dat we ook de biodiversiteit ondersteunen én dat we onze natuur dichter bij de mensen kunnen brengen. Het herstel van de valleisystemen is een delicate opdracht, want bij hevige regenval bijvoorbeeld stroomt er heel wat vervuilde modder in de rivieren. Een totaalaanpak, zoals in dit project het geval is, is dan ook absoluut aangewezen om op lange termijn tot een duurzaam resultaat te kunnen komen.”

Welke rol ziet u in uw beleid weggelegd voor Natuurpunt?

“De werking van Natuurpunt kan het beleid dat we met de provincie uitrollen versterken. Dat doet het vandaag al in pakweg de biodiversiteitsprojecten die we samen uitrolden om te vermijden dat kwetsbare dier- en plantensoorten zoals de watersnip, blauwe knoop of bepaalde wilde rozensoorten uitsterven. Als provincie Vlaams-Brabant nemen we vol overtuiging de taak van streekmotor op. Dat betekent dat we telkens vanuit een groter, breder perspectief problemen trachten te benaderen om dan de nodige lokale partners samen te brengen. Dat kunnen uiteraard de lokale besturen zijn, maar ook zeker en vast ook de Regionale Landschappen en verenigingen zoals Natuurpunt. Ik beschouw Natuurpunt dan ook als een zeer waardevolle partner in het behouden en versterken van onze natuur. Het gegeven dat Natuurpunt kan terugvallen op de grondige terreinkennis van hun medewerkers én tegelijkertijd kan steunen op de tomeloze en belangeloze inzet van nog veel meer vrijwilligers met een hart voor natuur is een absolute meerwaarde. Onder dat partnerschap wil ik dan ook zeker en vast mijn schouders zetten.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is