Ruimte voor innovatie in ambitieus afvalplan

Door Bart Nevens op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Afvalbeleid, Leefmilieu
Bart Nevens

Het afvalbeleid in Vlaanderen kent sinds kort een nieuwe bijbel. Het nieuwe Plan Huishoudelijk Afval moet Vlaanderen in staat stellen om haar koppositie inzake afvalverwerking verder uit te bouwen en zal al impuls dienen voor de circulaire economie. “Het nieuwe plan draagt een serieuze N-VA-stempel”, zegt Bart tevreden.

Met het nieuwe afvalstoffenplan zet Vlaanderen een ambitieuze stap in de goede richting. We behouden wat goed is, maar waar er ruimte is voor verbetering laten we nieuwe, innovatieve initiatieven zich ontplooien. “De lokale besturen spelen vandaag een grote en belangrijke rol in het afvalbeleid. Wel, die gemeentelijke regierol hebben we verduidelijkt: voor stromen waarvoor zorgplicht geldt en geen uitzonderingen toegestaan zijn, volgens het afvalstoffenplan of door OVAM, zijn geen parallelle circuits mogelijk.”

Gemeenten, intercommunales én private partijen kunnen vanaf nu proefprojecten opzetten. Deze laatste wel enkel mits goedkeuring van het lokale bestuur. Ook scholen en verenigingen kunnen via een brengsysteem stromen selectief inzamelen. “De scouts zullen dus bijvoorbeeld een ‘papierslag’ kunnen organiseren. Op die manier maken we jongeren bewust van de afvalberg en de mogelijkheden van de circulaire economie. Ruimte voor innovatie en proefprojecten en tevens geen afbreuk doen aan de rol die de gemeenten spelen - zodat het laaghangend fruit voor hun wordt weggeplukt – was voor mezelf en voor onze partij een belangrijk element dat we er absoluut in wilden.”

Maatwerk op maat van elke gemeente

In heel Vlaanderen moeten we tegen 2022 10% minder huishoudelijk afval produceren en het bedrijfsafval moet met 15% gedaald zijn. Om dit te bereiken krijgt elke gemeente krijgt een eigen doelstelling mee, gebaseerd op de Belfius-indeling, waarvan in 2017 - op onze vraag – een geactualiseerde versie van wordt toegepast. “Gemeenten die het minder goed doen worden actief opgevolgd en ondersteunt. Voor de kustgemeenten komt er een apart programma, zodat we ook aan onze kust de afvalberg kunnen verkleinen”, zegt Bart.

Elke gemeente zal binnenkort ook recyclagestraatjes of minirecyclageparken kunnen opzetten. “Ook hier hamerden we op meer (bestuurlijke) bewegingsruimte, die we ook effectief binnengehaald hebben.”

Circulaire economie

Afvalverwerking is natuurlijk maar één deel van het beleid. We zetten ook actief in op preventie en hergebruik. Zo ondersteunen we de evolutie naar een deeleconomie en stimuleren we hergebruik. Tegen 2022 moeten we wat dat betreft aan 7 kg/inwoner zitten. “De mogelijke invoering van een hergebruikbijdrage werd op onze vraag geschrapt. De Vlaamse overheid moet het goede voorbeeld geven en dus komt er een duurzaam aankoopbeleid en willen we de afzetmarkt stimuleren via overheidsopdrachten. Ook hier dus ruimte voor innovatie want we focussen op nieuwe concepten en geven ecodesign en composteerbare plastics alle kansen."

Fost Plus

Binnenkort moet Fost Plus een nieuwe erkenning krijgen en op onze vraag wordt daarin expliciet opgenomen dat Fost Plus verplicht een algemene inzameling van restplastics moet voorzien. “Ook de inzameling- en rapportagecijfers van Fost Plus worden onder de loep genomen en zullen gevalueerd worden.

Duidelijkheid voor verbrandingsovens

Afvalverbranding is uiteraard de laatste optie inzake afvalbeleid. Zoals bekend zal de capaciteit afgestemd worden op de hoeveelheid afval. “We pleitten reeds langer voor een duidelijke, ambitieuze lange termijnvisie waarbij maximaal ingezet wordt op groene warmte. Deze komt er nu en wordt de volgende jaren uitgewerkt. Belangrijk, want op die manier weten de uitbaters van afvalverbrandingsovens tenminste waar ze aan toe zijn.”

Houdt dit dan ook in dat er nog nieuwe ovens kunnen bijkomen? “Jazeker. Alle ovens zullen vergeleken worden op basis van verschillende paramaters zoals onder andere hun ecologische voetafdruk, hun energierendement, enzovoort. Als we afval verbranden zal het in de toekomst dus zo groen mogelijk zijn!”

Vlaanderen wil toonaangevend blijven

Met dit nieuwe plan gaan we verder op de goede weg. Het succesvolle Vlaamse afvalbeleid is één van de beste voorbeelden dat meer autonomie voor de deelstaten een goed recept is. Wat we zelf doen, doen we in dit geval effectief beter. Maar we mogen niet op onze lauweren blijven rusten. We moeten dus verder durven kijken dan onze kerktoren, want we kunnen leren van goede voorbeelden uit het buitenland. Dus hebben we voor Vlaanderen de lat nog wat hoger gelegd, omdat blijven investeren en innoveren ons vooruit doet gaan. Dat is de Kracht van Verandering, waarmee het nieuwe afvalstoffenplan doorspekt is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is